Make your own free website on Tripod.com
 
   
 
  สมุนไพรไทย
  เหงือกปลาหมอ
  ชะเอมป่า
  ชะมดต้น
  โคกกระออม
  กรวยป่า
  กำจาย
  กระดุม
  กระจางนา
  รัก
  มะกา
  เสลดพังพอน
  กาฝากมะม่วง
  มะนาวผี
  มะพลับใหญ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
CopyRight © : 2004 by ShiiTaKe All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : 151/363 ม.9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Telephone : 0-6654-0013 , 0-6673-4400
Contact to Webmaster : ShiiTaKe_zero0@hotmail.com